วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สร้างและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพสร้างและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา”

     การพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังที่ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel. 2001:1) กล่าวว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่สมาชิกได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเพื่อการสร้างสรรค์งานและการบรรลุเป้าหมายของงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสำนักงานข้าราชการพลเรือน (3:2546) กล่าวไว้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกองค์กรต้องดำเนินการตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการบ้านเมืองที่ดี พ..2546 อย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน จะทำให้ประเทศสามารถพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และดารงสถานภาพของประเทศอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างมั่นคงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (.. 2560 - 2564) ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง ความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจเดิม และการขยายฐานการผลิตและบริการใหม่   การพัฒนาเมืองสำคัญให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ           ( สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ,2560:2) และ อมรวิชช์  นาครทรรพ(2550:  5) กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษานำไปสู่การพัฒนาไปสู่คุณภาพและสามารถรับรองการประเมินภายนอกได้

การจัดทำหลักสูตรอาชีพสู่สถานศึกษา

รูปที่มีทุกบ้าน